Reddit
Tumblr

names

====== Tu’an Names ===== Names of the Humans from the Far West.

==== Names ==== Cha Lian Chang Tiao Ch’ao Hsin Cheng Peipan Cheng Tsue Chen Tifang Cheo Ma Chia Lian Chiang Jiu Chiang Kuo Ch’in Tuan Chin Wan Chou Jen Chou Tifang Chow Kai Ch’u Nan Chung Ling-Ling Fan Ch’ou Fan Hui Feng Tsue Fu Ma Hao Je Ho Hsiao Ho Tsou Hsiao Ta Hsieh Hen Hsien Ch’eng-kung Hsien Niu Hsien Pailanti Hsien Tsai Hsing Yu Hua Feng Huai Jin Hua Jiu Huang Tien Huang Ying Hung Chie Jang Je Jang Tao Jao Hei Jao Tsue Jui Tsao Kao Ch’ou K’ao Tuo Keh Hai Keh Pi Ko Ping Ku Ch’i Ku Min Kung Tuo Kuo Hung Lao Feng Li Chia Liu Ch’ang Lu Hai Lu Hsin Ming Nan Ming Ping Nei Tsou Nu T’ong-bian Pao Pang Pei Pai Pei Tuan Shan Feng Shang Pa Shang Pailanti Shan Niu Shen Fangji Sheng Chie Sheng Huar Shen Hsin Shen Wu Shu Mai Shu Wu Si Ling-Ling Si Shan Si T’ong-bian Ssu Ma Sung Ping Szu Ming Tai Erji Ta Lian Tao Ker Tao Lu Tsin Tuo Tzu Hai Tzu Leng Yen Chia Yi Yu Yung Ker