Reddit
Tumblr

place_names

Cities * Abdera * Abila (Decapolis) * Abydos * Acanthus * Acharnae * Actium * Aegina * Aegium * Aenus * Aetos * Agrinion * Aigosthena * Akragas * Akrai * Alexandretta * Alexandria * Amarynthos * Amasya * Amida * Amisos * Amphicleia * Amphipolis * Amphissa * Ancona * Antioch on the Maeander * Antioch, Mygdonia * Antioch on the Orontes * Antioch, Pisidia * Antiochia ad Taurum * Andros * Aphidnae * Apollonia (many cities) * Apollonia Pontica * Argos * Artanes or modern day Lom * Argyroupoli or modern day G?m??hane * Asine of Argolis * Asine of Messenia * Asine of Laconia * Aspendos * Assus * Astacus or Nicomedea * Athens

[edit] B

* Baris modern day Isparta
* Borysthenes
* Bouthroton
* Brauron
* Byzantium ? later Constantinople, now Istanbul
* Bythinion modern day Bolu

[edit] C

* Chalcedon
* Calydon
* Carystus
* Chalcis ? chief city of Euboea
* Chersonesos
* Clazomenae
* Cnidus
* Colosse
* Corcyra
* Corinth
* Croton
* Cumae
* Cyme
* Cyrene
* Cythera

[edit] D

* Decelea
* Delos
* Delphi
* Demetrias
* Didyma
* Dion
* Dioscurias
* Dodona
* Dorylaion
* Dyme

[edit] E

* Edessa
* Edessa, Mesopotamia
* Elateia
* Elea
* Eleusis
* Elis
* Emporion
* Ephesus
* Epidamnos
* Epidauros
* Eretria
* Erythrae

[edit] G

* Gangra
* Gela
* Gorgippia
* Gortyn
* Gythium

[edit] H

* Halicarnassus
* Helike
* Heraclea (many cities by this name)
* Heraclea (Lucania)
* Heraclea by Latmus
* Heraclea Cybistra
* Heraclea Lyncestis
* Heraclea Minoa
* Heraclea Pontica
* Heraclea Sintica
* Hermione
* Hermonassa
* Hierapolis
* Himera
* Histria

[edit] I

* Ialysos
* Iasus
* Imbros
* Iskila modern day Iskilip
* Ithaca

[edit] K

* Kallipolis
* Katane
* Kerkinitida
* Kepoi
* Kimmerikon
* Kios
* Knossos
* Kos (island)

[edit] L

* Lamia
* Lampsacus
* Laodicea
* Larissa
* Laus
* Lefkada
* Leontini
* Lepreum
* Lindus
* Locri

[edit] M

* Macedon
* Magnesia on the Maeander
* Magnesia on the Sipylum
* Mantinea
* Marathon
* Massilia ? later Marseilles
* Megalopolis
* Megara
* Megara Hyblaea
* Mesembria
* Messene
* Metapontum
* Methone
* Miletus
* Mylasa
* Myndus
* Myonia
* Myra
* Myrmekion
* Mytilene

[edit] N

* Naucratis
* Naupactus
* Naxos (Sicily)
* Neapolis
* Nicopolis
* Nicaea modern day Iznik
* Nicaea modern day Nice
* Nymphaion
* Nysa
* Naxos

[edit] O

* Oenoe
* Odessos (modern Odessa)
* Odessos (modern Varna)
* Olbia, Sardinia
* Olbia (Black Sea settlement)
* Olympia
* Olympus
* Olynthus
* Orestias
* Oreus ? northern Euboea
* Oropus

[edit] P

* Pagasae
* Pandosia (Epirus)
* Pandosia (Bruttium) ? Bruttium (now Calabria), Italy
* Pandosia (Lucania) ? Lucania (now Basilicata), Italy
* Panticapaeum
* Paros
* Patrae
* Pella
* Pergamum
* Perinthus
* Phalerum
* Phanagoria
* Pharae
* Pharnacia modern day Giresun
* Phaselis
* Philippopolis
* Phlius
* Pherae
* Phocaea
* Pinara
* Piraeus
* Pitiunt
* Plataea
* Poseidonia
* Potidaea
* Priene
* Prousa modern day Bursa
* Pteleum
* Pydna
* Pylos
* Pyrgos or modern day Burgas

[edit] R

* Rhamnus
* Rhegion
* Rhodes
* Rhypes
* Rize

[edit] S

* Salamis
* Same
* Selinus
* Seleucia Pieria
* Semasus or Cromna modern day Amasra
* Sestus
* Seuthopolis of Kazanlak
* Scidrus
* Sicyon
* Side
* Sinope
* Smyrna
* Sparta
* Stagirus
* Stenimahos or modern day Asenovgrad
* Stymphalus
* Sybaris
* Syracuse

[edit] T

* Tanagra
* Tanais
* Taras
* Tauromenium
* Tegea
* Tenedos
* Teos
* Thebes ? chief city of Boeotia
* Theodosia
* Therma
* Thermum
* Thespiae
* Thoricus
* Thurii
* Thyreum
* Thyria
* Tomis
* Trachis
* Trapezus
* Tripolis
* Troezen
* Troy
* Tyras
* Tyritake

[edit] V

* Vergina

[edit] Z

* Zacynthus
* Zancle

Scupi Philippi Thessalonica Dyrrhachium Apollonia Larissa Demetria Artemisium Thermopyle Eretria Plataea Corinthus Marathon Salamis Cydonea Gortyna Cnosos Troczen Gytheum Side Perge Xanthus Sagalassos Apamea Caesarea Germa Ancyra Laodicea Cnidos Halicarnassus Miletus Priene Ephesus Laodicea Sardis Smyrna Cyzicus Ilium Troia Pergamum Paphos Amathus Salamis Salmydessus Acherusia Cydrara Peltae Synnada Tyriaeum Pessinus Cotiaeum Dorylaeum Cius Astacus Calpe Colthi Nisbis Charan Bambyce Thapsacus Corsote Hamath Asdus Soli Celenderis Laranda Gangra Amasia Ancyra Pessinus Cybistra Zela Dana Celaene

Islands Carpathus Cnidus Ephesus Thera Delos Seriphos Cos Corcyra Rhodus Chios Icaria Samos Euboea Chios Miletus Phasis Phasie

Rivers Acampsis Peneus Achelous Maeander Mecestus Rhyndacus Sangarius Lampsaeus Hatys

Creticum (sea) Propontis EuXinus Aeolis

Mt Argaeus Anemurium Pamphsila